Biglietti 1975

05-02-1975 COLUMBUS

07-02-1975 DAYTON

08-02-1975 CLEVELAND

10-02-1975 DETROIT

14-02-1975 WATERBURY

16-02-1975 NEW YORK

21-02-1975 PASSAIC

23-02-1975 PHILADELPHIA

24-02-1975 WASHINGTON

12-03-1975 ATLANTA

13-03-1975 CHARLESTON

15-03-1975 MIAMI